KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY
- közhasznú szervezet -

Adószám: 18481776-1-07 ; OTP Bank RT.: 11736116-20124496
8001 Székesfehérvár, Pf. 154. ; Tel: 06/30/9566-736, Fax: 22/379-384

E-mail: krajczáros@t-online.hu         Webcím: http://krajczaros.uw.hu

Közhasznúságú jelentés
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2004. évről
Mérleg
Eredmény levezetés

Krajczáros Alapítvány
- közhasznú szervezet -

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (K.h.j.) - 2004. évre

A.


1) Székhely: 8000. Székesfehérvár, Bregyó köz 2. sz.
2) Telephely: 1. sz.: 8000. Székesfehérvár, Királysor 35.
                    2. sz.: 2642 Bánk, Rózsafa u. 26/C
3) Adószám: 18481776-2-07
4) Közhasznúsági fokozat: KÖZHASZNÚ   4.1. Bírói végzés:
                                                                  4.1.1. száma: 61.395/1993/12 - FM Bíróság
                                                                  4.1.2. kelte: 1998. 11. 18.
5) A.O. bejegyzése: FM. Bíróság - 284. sorszám
6) Alapítás éve: 1993.
7) Bankszámla: OTP RT 11736116-20124496
8) ÁFA visszaigénylésre jogosultság nincs (2-es adószám ellenére)
9) Vállalkozási tevékenység volt elszámolva a tárgyévben
10) Állandó foglalkoztatott nincs, esetileg került megbízási díj folyósításra
11) Üzleti év egyezik a naptári évvel (mérleg fordulónap december 31.)
12) Vonatkozó jogszabály: 224/2000 (XII.19.) korm. r.

B.


1. Tartalom: (1997. évi CLVI. tv. 19. § (2) bek. - továbbiakban IR.).
1.1. Számviteli beszámoló.
1.2. Költségvetési támogatások felhasználása.
1.3. Vagyon felhasználás.
1.4. Az alapítvány cél szerinti juttatásai.
1.5. Kapott - kv-i, önkormányzati,... - támogatások.
1.6. Vezető tisztségviselők juttatásai.
1.7. Rövid tartalmi beszámoló
2. Ezen közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, ill. saját költségére másolatot készíthet. (Hiv.: IR. 19. § (4) bek.)
3. A közzétételre az A.O. 2.§ 12. pontban foglaltak az irányadók.

C.


1. Az alapítvány egyszeres könyvvitelt vezet és közhasznú egyszerűsített beszámoló,
  ezen belül: 1.1.közhasznú egyszerűsített mérleg (1. sz. mell.)
                  1.2. közhasznú egyszerűsített eredménylevezetés (2. sz. mell.)
      készítésre kötelezett.
A mérleg fő összeg 13,616 mFt, melyből:
      a, eszközök:- befektetett                                 10,5 mFt
                          - forgó                                           3,1 mFt
      b, források:- saját tőke                                    12,1 mFt (ebből induló 50 e Ft)
                          - (rövid lejáratú) kötelezettség       1,5 mFt
Az elmúlt évhez képest a vagyon főösszege alig változott (kb. 300 eFt csökkenés), és az összetételben bekövetkezett módosulás sem jelentős
A tevékenységek - pénzügyi - eredménye együttesen -1,099 mFt (veszteség), ebből:
      a, közhasznú:
      - 0,642 mFt
      b, vállalkozási:      - 0,457 mFt
2. A költségvetési támogatások és felhasználása (részleteiben a 3. sz. melléklet)
3. Az év során felhasznált (elköltött) vagyon összegét és az irányait (jogcímeit) a 4. sz. mell. rögzíti, mely szerint: - működésre 2,1 mFt (*)
            - alaptevékenységre 3,6 mFt
            - vállalkozásra 0,7 mFt lett fordítva.
            Összesen: 6,4 mFt
(Megj. *-hoz: az itt kimutatott összegnek cca. 75 %-a közvetlenül szolgálta valamelyik program megvalósítását)
4. Az alapítvány által biztosított (cél szerinti) juttatások: (A *-gal jelölt tételek más szervezethez kerültek átutalásra, átadásra)
- segélyezés                                                             250.000
- nyugdíjas klub támogatás                                     70.000(*)
- helyőrségi zenekar támogatás                               25.000(*)
- mozgássérülteket foglalkoztató egyesület támogatásra 20.000(*)
-természetben használt ruha gyűjtő akció rászorulóknak (nem volt célszerű pénzben kifejezni)
- adventi koncert támogatás                                     149.470
- nyári táborhoz térítés nélküli szállás biztosítás (kb. 400 ezer Ft
(Megj.: Az előbbiekben kimutatott összegek ÁFA-val növelt adatok, a pénzügyi terv tényadatainál az ÁFA elkülönítve szerepel.)
5. Központi kv-i szervtől, elkülönített áll-i pénzalaptól, helyi önkormányzattól, azok szerveitől kapott támogatások mértéke - lásd 2. pontban
6. A vezető tisztségviselők 2003-ban sem díjazásban, sem költségtérítésben nem részesültek. Az egyes programok munkát végző részeseként a többi résztvevő által fizetett díjakat is befizették.
7. Rövid tartalmú összegzés:

            Az alapítvány a törvényes keretek közt az A.O. szerint tervszerűen végezte munkáját 2004-ben. A részletes kifejtést a csatolt szöveges beszámoló tartalmazza.
            A főbb megvalósított programok:
            - nyári táboroztatás 10-18 éveseknek,
            - kegyeleti túra az Isonzó völgyébe,
            - ismeretterjesztő és tömegsport rendezvények,
            - karitatív tevékenység,
            - rajz, festmény és szobor kiállítás,
            - koncert támogatás,
            - egészségóvó, életmód formáló projekt,
            - drogprevenciós tevékenység,
            - Internet pont üzemeltetés.

D.


Ezen K.h.j.- t a kuratórium 2005. 05. 25-én megtárgyalta, és határozatával jóváhagyta.

kmf.

Németh István        
- kurátor -            


Hitelesítő:             Orosz József
                              - kurátor -


Nyt. sz.:

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2004. évről

Tartalomjegyzék:

1. Szakmai tevékenység...


- tervszerűség...
- mennyiségi teljesítés...
- program és szolgáltatás jellemzők...
- szervezeti élet...
- aktuális gondjaink és orvoslásuk tervezete...

2 Gazdálkodásunk:

- főbb jellemzők...
- számviteli információk...

3. Összegzés...

4. Döntést igényel...

Székesfehérvár, 2005. május 25-én

Németh István        
- kuratórium elnök -    

 

    1. Szakmai tevékenység értékelő...

    a) Az ALAPÍTVÁNY 2004. 04. 22-én Székesfehérváron megtartott kuratórium ülésen jóváhagyott "Program és munkaterv - 2004." c. (hiv.: 147/758 nyt. sz.) okmány és kellően részletezett pénzügyi terv (hiv.: 147/757 nyt. sz.) alapján szervezte és végezte a tevékenységét.
aa) főbb mozgástér:
    aaa) Az esztendő működésének sajátos és újszerű környezeti feltételét képezte a Nemzeti Civil Alap (a továbbiakban, mint NCA) létrehozására vonatkozó jogszabály "beüzemelése". A szükséges szervezeti keretek megteremtése (elektorok delegálása, különféle bizottságokba küldöttek választása, a bizottságok megalakulása, stb.) után megtörténtek a működési költségek igénylésére szóló pályázatok kiírása. Alapítványunk a Közép-Dunántúli Régióba került - a területi elvű hét közé - besorolásra. Az országos hatáskörrel bíró szakmai kollégiumokhoz is lehetett pályázni, de az ezek által kiírt programokhoz csatlakozás meghaladta munkaerő kapacitásunkat. Az NCA kapcsán ki kell emelni, hogy az eddig megszokott pályáztatási bürokrácia jóval megszigorodott (pl. hiánypótlásra nem volt lehetőség, stb.) és bonyolultabbá vált. Igaz ugyan, hogy az elnyerhető forrás - mind mértékében, mind elkölthetőségi irányai tekintetében egyedülálló - remélhetőleg nem tiszavirág életű - lehetőséget nyitott meg a civil szféra javára. A konkrét statisztika citálása helyett kinyilvánítjuk, hogy azon kevesek közé tartozunk akik már az első fordulóban (kb. potenciálisan számításba vehető 2000 szervezet közül) elnyertek 2 mFt-ot a mintegy 360 mFt-os "tortából", ami az e téren eddig meglévő mozgásterünket jelentősen kitágította. Ezzel egyrészt némiképpen visszaigazolást kaptunk a tervezési, beszámolási tevékenységünk megfelelőségéről (szakszerűségéről) is. Másrészt azt sem szabad elhallgatni, hogy amennyiben ezen tőkeinjekciótól elesünk az alapítványunk léte vált volna kérdőjelessé az előre vetített súlyos forrás hiány okán. Részünkről ez évben elsődlegesen az informatikai és egyéb eszközparkunk fejlesztésére koncentráltunk, a személyi kiadások terén az önmérséklet volt továbbra is a jellemző. Ezen álláspontunkat ugyanakkor determinálta, hogy a pályázaton elnyert összegről csak augusztus végén kaptunk érdemi információt, amiből (és a meglévő forrásra alapozható kötelezettségvállalás elvünkből) az következik, hogy az év nagyobb részét (ezzel együtt a betervezett feladatoknak jórészét) érintően nem lehetett várakozásra (ígérvényre) építeni a munkatársainkkal vagy szolgáltatókkal való díjazásos szerződéses jogviszonyok megteremtését. Életszerűen vélelmeznünk kell, hogy amennyiben a pályázaton az igényeltnél jóval kevesebbet, vagy semmit nem kapnánk, akkor a fedezetre saját erőből kellene helyt állnunk, amire nem lett volna mozgásterünk.
    aab) 2004. évre (a többszöri ígérvények ellenére) a HEXAL - gyógyszerforgalmazó - gazdasági társaság 5 mFt-os céltámogatásának elmaradása miatt a székesfehérvári - főként nyugállományú - katonákat és családtagjaikat megcélzó egészségügyi projektet nem tudtuk realizálni. (megj.: e tény - a sok éves tapasztalatunkkal együtt - szintén megerősíti a kizárólag meglévő fedezetre alapozó szemléletünk helyességét)
    aac) A tárgyév kiemelt feladataként terveztük és valósítottuk meg a nem kellően kihasznált eszközeink értékesítését, de e munkát az idén még intenzívebben kell folytatnunk, melynek nyomán előbbre léphetünk a bérleti díj, stb. terheink mérséklésében. A bánki létesítmény kihasználtsága vélelmezhetően javulni fog a honvédségi üdülők értékesítése következtében, de ehhez nem lehet halogatni tovább az esedékes felújítási feladatokat, a vezetékes gázra átállást.
    aad) A személyes részvétel (EB tagság) folyományaként tevékeny részvételt vállaltunk a Civil Szervezetek Fejér M. Szövetségének működtetésében, bár e téren a tényleges teljesítmény eddig nem talált kellő fogadtatásra. A továbblépéshez szükséges az okok kellő tisztázása, azonban a tények tükrében az ebbe fektetendő szellemi és munkaidő kapacitásunkat - a meglévő szervezeti életben és vezetési, döntési rendben érzékelhető változás hiányában - legkésőbb a 2005. év végéig érdemes csak segítségként hasznosítani.
    aae) Az előbbi ponttal összhangban aktív közreműködésünkkel kezdeményezés történt - Fehérvári Civil Háló elnevezéssel - egy városi szinten funkcionáló - érdekképviseletet is felvállaló új civil szövetség megalakítására. A megvalósításnak legfőbb korlátját a működéshez szükséges források előteremtése képezi, mivel csupán megválasztott tisztségviselőkkel, főállású személy nélkül - a FM CISZ példájával is alátámaszthatóan - az érdemi teljesítmény aligha produkálható, másrészt - az évente 300-800 ezer Ft költségvetésből gazdálkodó tagszervezetek - a tagdíjakból nem lesznek képesek az elégséges fedezetet biztosítani. (megj.: 2005. évben ezt elősegítendőn az NCA által kiírt pályázatot nyújtottunk be további három partnerrel)
    aaf) A kitűzött éves céljaink közt markáns feladatkört fedett le az "Alapító Okiratban megfogalmazottakra és az elmúlt évek működési hagyományaira alapozott" teendők listája. Ezek körében főként a minőségi előrelépést szabtuk meg önmagunknak, melyet differenciáltan sikerült teljesíteni, vagyis e téren a lehetőségeink még nincsenek kimerítve.

ab) Az ez irányú - részletesebb - program felelevenítés:
    aba) együttműködés honvéd nyugdíjas klubokkal (Székesfehérvár, Budapest, Szeged, stb.)
    abb) hagyományőrző rendezvény:
        - Mikulás nap fogyatékosokat foglalkoztató civil szervezettel, katonai intézménnyel, alakulattal
        - Falusi disznóvágás - partner Kapaszkodó Alapítvány, stb.
        - e körbe (a nemzeti hagyományaink ápolásához) tartozónak tekintjük több más alpontban rögzített rendezvényünket is
    abc) karitatív munka:
        - segélygyűjtő akció és segélyezés,
        - karácsonyi ruhagyűjtés és rászorultaknak eljuttatása,
    abd) tematikus nyári tábor gyerekeknek több turnusban (együttműködők: református egyház - László Tibor lelkész, Várpalota, Művészeti Szakiskola tanára Szabó László, Honvéd Kulturális Egyesület)
    abe) rajz, festmény, szobor kiállítás - Budai út ref. Templom és Budapest
    abf) tavasszal Nyuszi túra elnevezéssel a Velencei tó körül kerékpáron tizenévesekkel, majd szeptemberben ismétlés - kiegészítve KRESZ-tesztekkel, DROG-totókkal, történelmi kérdésekkel,
    abg) koszorúzások nov. 01-én (Budapest, Zalaegerszeg, Székesfehérvár, Gárdony, Pécel, stb.), okt. 06-án, márc. 15., szept. 29., Arad, Marosvásárhely, Albesti, Zichy liget, Mezőtúr, Nagyoroszi, Szlovénia, stb.
    abh) az év során elhunyt és az alapítványhoz kötődő katonák és civilek temetésén koszorú elhelyezés
    abi) internet pont működtetés,
    abj) Adventi koncert támogatás a székesfehérvári bazilikában (fő rendező MH 43. VB. z., emük.: Honvéd Művészegyüttes, katolikus egyház)
    abk) Télen madáretetők készítése (20 db) és üzemeltetés (Szfváron)
    abl) Könyvelési, pályázat írási és elszámolási tanácsadás más civil szervezeteknek
    abm) Egészséges életmódot népszerűsítő és prevenciós vizsgálatokat (prosztata, candida, stb.) szervező pr.
    abn) Kegyeleti és ismeretterjesztő túra az Isonzó völgyébe (fő szervező a HTBK Szfvári Szervezete), a Bohinsko Jezero mellett fekvő magyar katonák nyughelyéül szolgáló temetőbe magyar nyelvű (fába vésett) tájékoztató készítés - elhelyezés 2005. évben (készítő: Tóth Lajos ácsmester, Soltvadkert)
    abo) Helyőrségi zenekar jub. Évforduló rendezvényének támogatása
    abp) Erdélyben túrázás - részvétel a segesvári csata évfordulóján a helyi Petőfi Egyesület rendezvényén
    abr) különféle szabadidős rendezvények felkarolása
    abs) speciális eszközök kölcsönzése (túrázáshoz, rendezvényekhez, egészség óvásához pl. gravitációs hinta, infra lámpa, stb.)
    abt) a Börzsönyben, Bánk községben - üdülő területen fekvő - továbbképző és pihentető létesítmény üzemeltetés
    abu) együttműködés a MKK Fejér M. Szervezetével - könyvvizsgáló képzésnél.
    abv) előző évről átnyúló drogprevenciós tevékenység a hadseregben - ISM pályázatból
    abz) mecenatúra projekt élőn tartása (Horváth Erik fafaragó)
    abx) az ismeretterjesztő tevékenység szerves részeként van jelen minden programunkban

    b) Mintegy önálló és több hónapot átfedő (decembertől márciusig tartó) sajátos projektként kezeljük a SZJA 1 % megszerzésére irányuló teendőket (kártyanaptár kb. 10 ezer példányban; egyenkénti megszólítása a polgároknak - ismeretleneknél a postaládába, gk. parkolókban szélvédőre helyezéssel szórólapok és 1 %-os nyilatkozat, kártyanaptár - az ország különféle helységeiben, az alapítvány szimpatizánsai részére személyes ill. levélben megkeresés, hirdetés sajtóban, város térkép hátoldalon, stb.) Az erre történt ráfordításaink kellő eredményességet tükröznek (1.457.489 Ft), bár egyre jobban érződik, hogy a TV, rádió segítségével - a nem ritkán sokszor 10 mFt reklámra áldozás nyomán - az országos jelentőségű szervezetek egyre inkább "kisajátítják" az így megszerezhető forrást.

    c) Az aac, alpontban már említetten túlmenően - kellően megalapozott javaslatok hiányában - a betervezettek közül nem realizáltuk az alapítvány díjának - 3 évente esedékes - odaítélését.

    d) A szervezeti életre szóló előírások betartásra kerültek. Az alapítvány az előírt kettőnél gyakrabban ülésezett, az EB is eleget tett a ráháruló kötelmeknek Tisztségviselőink már több éve díjazás nélkül látják el feladatukat

2. Gazdálkodásunk: Az alapítványunk a tárgyévben is az egyszeres könyvvezetés szabályai szerinti naplófőkönyvet vezeti. A bizonylati rend megfelel az alapítvány számviteli politikájában és a jogszabályban előírt követelményeknek. A pályázati pénzek utófinanszírozási gyakorlata folyományaként az év során több ízben volt finanszírozási gond, de ezen ügyletekhez kötődő készpénzes számlákat a kuratórium elnök rendre saját zsebéből (150-250 ezer Ft nagyságrendben) megelőlegezte. A pályázatokon elnyert összegekkel rendben és időben - bár egy ízben,az ISM-MOBILITAS-tól hiánypótlásra utasító döntésben is érintve - elszámolt az alapítvány. A pénzügyi terv és tényadatok - sok éves előzményektől eltérően - az idén jelentősebb mértékben eltérnek, melynek két fő van:
- a HEXAL Kft. támogatásának elmaradása 5 mFt volt, mely az összbevételi előirányzatnak 31 %-át tette ki és ezzel együtt az év egyik legfőbb és több éven átívelő programjába sem volt módunk belekezdeni.
- a rendkívül nagy és széles körben folytatott kampány ellenére a 3,6 mFt-ra tervezett SZJA 1 %-ból befolyó összeg is lényegében az elmúlt évi szinten maradt (cca. 1,5 mFt). E téren megengedhető következtetésünk, hogy a reklámok hatékonysága e téren igen differenciált, esetünkben nem hozta meg a várt bevétel növekedést.
- itt kell szólni, hogy a 2003. év végén a DIAMOND RT-vel befektetési céllal kötött (éves szinten 25 %-os hozadék ígérvényű) szerződés a rendkívül megbízhatónak ítélt és kecsegtető volta ellenére nem a várakozásnak megfelelően alakult. A 2004. végén esedékes lejárat óta a cég még eddig nem fizetett. Az utólag hibás befektetés nyomán a kuratórium elnök - a saját bankszámlájáról - 1 mFt-ot már átutalt - az ügy végleges rendezéséig - az alapítvány számlájára és további 600 ezer Ft-tal a napokban lesz kiegészítve ezen összeg, amely így megfelelően (9,05 %-os hozadékkal) biztosítja a befektetett tőke megtérülését. Természetesen a cég ellen további jogorvoslati eljárások is megkezdődnek. Mindezt azonban a jövőre nézve intő példaként kell kezelni a befektetéseket illetően. (megj.: 1.467.120 Ft volt a tőke) A mérleg adatok minősítésénél kiemelést érdemel, hogy az alaptevékenység tárgyévi veszteség összege szoros kapcsolatot tükröz egyrészt a követelés, másrészt a kötelezettség között kimutatott tételekkel, mivel:
- az NCA-tól megítélt és felhasznált támogatásból 1 mFt csak 2005-ben kerül kiutalásra,
- az október hóban a SZJA 1 %-ból származóan jóváírt (vagyis a már jogszerűen rendelkezésünkre álló) összeg a vonatkozó jogszabály szerint csak a tényleges elköltéskor könyvelhető át saját bevétellé.

3.Összegzés: Az alapítvány a 2004. évre tervezett feladatainak - a már részletezett eltérésekkel - eleget tett. A pénzügyi helyzet kiegyensúlyozott, de továbbra is jellemző az alapítványunkra, hogy érdemi tartalékunk nincs, így a folyó év bevételeinek függőségében működünk, ami igen nagy bizonytalansági tényező. A továbblépésünknek egy fontos mérföldköve volna a legalább 1 fő részmunkaidős állandó alkalmazott léte. Örvendetes, hogy alapítványunk egyre több közhasznú belföldi ill. külhoni civil szervezettel ápol élő kapcsolatot. Társasági adó fizetési kötelezettségünk nincs.

4.Döntést igényel:
Kérem a Tisztelt Kuratóriumot, hogy:
    a) fogadja el a pénzügyi terv teljesítéséről szóló adatokat a 5.361.649 Ft bevételi és 6.493.239 Ft kiadási (a naplófőkönyv szerinti) főösszeggel,
    b) hagyja jóvá az alapítvány mérlegét 13.616 eFt főösszeggel,
    c) értsen egyet a benyújtott eredmény levezetéssel -1449 eFt tárgyévi eredmény (veszteség) összeggel (ebből: közhasznú tevékenység -782 eFt, vállalkozási tevékenység -667 eFt),
    d) hagyja jóvá a szöveges beszámolót és nyilvánítsa ki köszönetét az alapítvány 2004. évi munkájában résztvett minden önkéntes segítőnek, támogatónak,
    e) hatalmazza fel a kuratórium elnökét, hogy a jelen és csatolt okmányok alapján a beszámoláshoz kötődő egyéb jogszabályi követelményeket végeztesse el.

Székesfehérvár, 2005. május 25.

Németh István        
- kuratórium elnök -    


Mérleg eFt-ban

MegnevezésElőző év
2003.
Előző év(ek)
módosításai
Tárgyév
2004.
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)13932   13616
A. Befektetett eszközök 10824   10484
    I. Immateriális javak 0   -
    II. Tárgyi eszközök 10824   10484
    III. Befektetett pénzügyi eszközök 0   -
B. Forgóeszközök 3108   3132
    I. Készletek 1467   -
    II. Követelések(gy.1600+NCA+ISM 0   2650
    III. Értékpapírok 1000   -
    IV. Pénzeszk.(229 B+179 P+74 külf) 641   482
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 13932   13616
C. Saját tőke 12303   12122
    I. Induló tőke/Jegyzett tőke 50   50
    II. Tőkeváltozás/Eredmény 12496   11521
    III. Lekötött tartalék 2000   2000
    IV. Tárgyévi eredm.-alaptev/közh.tevék. - 1568   - 782
    V. Tárgyévi eredm.-Vállalkozási tevék. - 675   - 667
D. Tartalék -   -
E. Céltartalékok -   -
F. Kötelezettségek 1629   1494
    I. Hosszú lejáratú kötelezettség -   -
    II Rövid lejáratú kötelezettség 1629   1494

Székesfehérvár, 2005. május 25.

Németh István        
- kuratórium elnök -    


A közhasznú egyszerűsített beszámoló közhasznú eredménylevezetésének előírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezetnél (eFt-ban)

  Előző év:
2003.
Módosítás Tárgy év:
2004.
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)7246   5102
I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 7246   5102
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás784   294
    a) alapítótól     -
    b) központi költségvetésből     -
    c) helyi önkormányzattól     83
    d) egyéb784   211
2. Pályázati úton elnyert támogatás1835   3465
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel2531   1069
4. Tagdíjból származó bevétel-   -
5. Egyéb bevétel2096  274
II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek-   -
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)219   259
1. Pénzügyileg rendezett bevételek219   259
2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek      
C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)7465   5361
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)-   -
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)8814   6618
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások8348   5010
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások-   -
3. Ráfordítást jelentő elszámolások466   874
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások-   734
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai(1+2+3+4)945   957
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások653   685
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások-   -
3. Ráfordítást jelentő elszámolások241   241
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások51   31
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1±2)- 1587   -1099
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/1-E/1-E/4)- 1102   - 642
2.Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4)-485   - 457
H. Nem pénzben realizált eredmény (±1±2)- 707   - 1115
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3)466   - 874
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3)241   - 241
I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1)±H/2675   - 667
J. Fizetendő társasági adó0   0
K. Tárgyévi eredmény- 2243   - 1449
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye(A/1+A/II)-(E/1+E/2+E/3)- 1568   - 782
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)- 675   - 667

Tájékoztató adatok
  Előző év:
2003.
Módosítás Tárgy év:
2004.
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások486   146
1. Bérköltség
      ebből: - megbízási díjak
                - tiszteletdíjak
243   146
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések174   0
3. Bérjárulékok05444
B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások19    
C. Értékcsökkenési leírás1107   1115
D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások3421    
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) (20+25+70)0 ........115..
F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1 % összege1490   1457

Székesfehérvár, 2005. május 25-én

Németh István        
- kuratórium elnök -    

Vissza a lap elejére